2144 parašus surinkusi peticija dėl Rusijos paaukojimo įteikta Lietuvos vyskupams

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija, prašanti vyskupų paremti Ukrainos lotynų apeigų vyskupus, kurie išsiuntė popiežiui Pranciškui laišką su prašymu atlikti Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip to Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Sukurtoje peticijoje Lietuvos tikintieji ir dvasininkai paprašė šalies vyskupų išreikšti paramą Ukrainos vyskupų laiškui ir taip pat kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai tokiomis sąlygomis, kaip to prašė Dievo Motina. Parašų rinkimas truko 10 dienų, per šį laiką peticiją pasirašė daug Lietuvoje nusipelniusių ir žinomų dvasininkų bei pasauliečių, tarp kurių vysk. Jonas Kauneckas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Ruklos įgulos kapelionas ir egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas, disidentas kun. Robertas Grigas, Vilniaus II dekanato dekanas kun. Ričardas Doveika, disidentas Petras Plumpa ir kt.

Kreipimasis į Lietuvos vyskupus dėl Rusijos paaukojimo Švč. Mergelės Marijos Nekaltajai Širdžiai


Brangūs Lietuvos ganytojai,

2022 m. kovo 2 dieną Ukrainos lotynų apeigų vyskupai kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydami konsekruoti Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Savo laiške jie rašo: „Nuolankiai prašome Jūsų Šventenybę viešai atlikti Ukrainos ir Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė.“

Kaip žinote, 1917 m. liepos 13 d. Švenčiausioji Dievo Motina trims vaikams Fatimoje be kitų svarbių dalykų pasakė štai ką:

„…Aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos…“

1929 birželio 13 d. apreiškime vienai iš Fatimos regėtojų seseriai Liucijai Dievo Motina pridūrė:

„Atėjo akimirka, kurią Dievas skatina Šventąjį Tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paaukojimą mano Nekaltajai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgebėti.“

Šiandien aiškiau nei kada nors matome, kad pranašiški Švč. Mergelės žodžiai neabejotinai išsipildė.

Rusija tapo bolševikinė, ji išplatino komunizmo ir ateizmo klaidas visame pasaulyje, prisidėjo prie Antrojo pasaulinio karo sukėlimo ir 1968 m. kultūrinės revoliucijos, o dabar, pasidavusi klaidingam imperializmui ir revanšizmui, atnešė karą į Europą ir grasina žmonijai branduoline žiema. Iškilo pavojus ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui.

Jai sustabdyti nepakanka nei pacifistinių šūkių, nei ekonominių sankcijų. Tai galėtų padaryti karinė NATO jėga, bet niekas nežinome, ar tai negalėtų sukelti dar baisesnių pasekmių.

Žinome, kad Dievas baudžia nuo Jo vis labiau nusisukantį pasaulį įvairiais būdais, tarp kurių yra tiek karai, tiek materialiniai sunkumai. Tai turėtų būti paraginimas žmonėms vėl atsigręžti į mus mylintį Dievą ir paklusti Jo valiai.

Deja, Dievo Motinos prašymas, kad popiežius kartu su visais pasaulio vyskupais paaukotų Rusiją Jos Nekaltajai Širdžiai, dar nėra įvykdytas, todėl žadėtojo Rusijos atsivertimo bei Nekaltosios Širdies triumfo dar nematyti.

Todėl mes, Lietuvos katalikai, nuolankiai prašome Lietuvos ganytojų prisijungti prie Ukrainos vyskupų ir prašyti Šventąjį Tėvą kuo greičiau kartu su viso pasaulio vyskupais paaukoti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Prašydami jūsų ganytojiško palaiminimo,

Lietuvos tikintieji ir dvasininkai


Dėkojame visiems 2147 pasirašiusiems! Jūsų parašai bus įteikti Lietuvos vyskupams artimiausiu metu.

Peticija prieš Danske banko reklamą

Lietuvos viešojoje erdvėje paviešinta nauja „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialo reklaminė kampanija, kurioje nepagarbiai ir pašaipiai pasitelkiama katalikiška Jėzaus Kristaus Švenčiausiosios Širdies ir Dievo Gailestingumo simbolika. Šios provokacijos prieš katalikiškus simbolius paviešinimui pasirinktas advento laikotarpis, kuris yra vilties, susikaupimo ir susitaikymo metas. Apmaudu, kad reklama rodoma būtent Vilniaus mieste, garsėjančiame savo Dievo Gailestingumo paveikslu, parodijuojamu minėtoje kampanijoje.

Laiškas Lietuvos Vyskupų Konferencijai dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Brangūs mūsų Ganytojai,

Kaip tikintieji ir savo valstybės piliečiai, visą COVID-19 pandemijos laikotarpį buvome nuoširdžiai susirūpinę šios klastingos ligos plitimu mūsų šalyje ir atsakėme į Jūsų raginimą vienytis maldoje. Nors ligos pavojus iš mūsų visuomenės galutinai nepasitraukė, dėkojame Dievui už mūsų Tėvynei teikiamą apsaugą ir Jums, Ganytojams, už tęsiamą sielovadą šiuo sudėtingu laiku.