2144 parašus surinkusi peticija dėl Rusijos paaukojimo įteikta Lietuvos vyskupams

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija, prašanti vyskupų paremti Ukrainos lotynų apeigų vyskupus, kurie išsiuntė popiežiui Pranciškui laišką su prašymu atlikti Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip to Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Sukurtoje peticijoje Lietuvos tikintieji ir dvasininkai paprašė šalies vyskupų išreikšti paramą Ukrainos vyskupų laiškui ir taip pat kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai tokiomis sąlygomis, kaip to prašė Dievo Motina. Parašų rinkimas truko 10 dienų, per šį laiką peticiją pasirašė daug Lietuvoje nusipelniusių ir žinomų dvasininkų bei pasauliečių, tarp kurių vysk. Jonas Kauneckas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Ruklos įgulos kapelionas ir egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas, disidentas kun. Robertas Grigas, Vilniaus II dekanato dekanas kun. Ričardas Doveika, disidentas Petras Plumpa ir kt.

2022 m. kovo 2 dieną Ukrainos lotynų apeigų vyskupai kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydami konsekruoti Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Savo laiške jie rašo: „Nuolankiai prašome Jūsų Šventenybę viešai atlikti Ukrainos ir Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė.“ Būtent šiam kreipimuisi ir prašyta išreikšti palaikymą.

Peticija su parašais pristatyta Lietuvos vyskupų konferencijai, ją priėmė vysk. Arūnas Poniškaitis. Taip pat peticija išsiųsta apaštališkajam nuncijui Lietuvoje arkivysk. Petar Antun Rajič. Kreipiantis į nuncijų, nuolankiai paprašyta žinią apie Lietuvos tikinčiųjų ir dvasininkų kreipimąsi perduoti Šventajam Tėvui.

Peticijos parašų rinkimo laikui einant į pabaigą, kovo 15 dieną, pasirodė viltinga žinia iš Vatikano – paskelbta, kad popiežius Pranciškus kovo 25 dieną, per Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai dieną, paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Skelbiama, kad paaukojimas įvyks 17.00 val. Šv. Petro bazilikoje ir tuo pat metu Fatimoje, kur bus popiežiaus siųstas kardinolas Konradas Krajewskis. Vis dėlto kol kas neišplatintas šio paaukojimo tekstas ir prie paaukojimo nepakviesti jungtis viso pasaulio vyskupai, kaip to aiškiai prašė Dievo Motina. Tai kelia pagrįstą rūpestį, ar aktas ir vėl bus atliktas ne taip, kaip prašyta Dievo Motinos, kaip kad buvo Pijaus XII ir Jono Pauliaus II atliktų paaukojimų atveju.

Kreipiantis į Lietuvos vyskupų konferenciją ir nuncijų, pabrėžta, kad peticiją pasirašiusieji yra susirūpinę ir meldžiasi, jog Šventasis Tėvas Rusijos paaukojimą atliktų kartu su visais pasaulio vyskupais, kaip to prašė Dievo Motina ir kaip tai prašyta atlikti Ukrainos vyskupų laiške. Vyskupų ir apaštališkojo nuncijaus nuolankiai paprašyta net ir jau pasirodžius žiniai apie planuojamą Rusijos paaukojimą vis tiek perduoti Šventajam Tėvui peticiją su prašymu pakviesti prie paaukojimo jungtis visus pasaulio vyskupus.

Vienam iš peticijos organizatorių Jurgiui Jonaičiui pristatant parašus buvo kalbėtasi su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Šio pokalbio metu ir vėl pabrėžtas peticijos organizatorių rūpestis dėl to, kad popiežius, priešingai nei prašė Švenčiausioji Mergelė Marija, neketina paaukoti Rusijos kartu su visais pasaulio vyskupais ir pabrėžta, kad, peticijos organizatorių manymu, Švenčiausiosios Mergelės Marijos prašymas Rusijos paaukojimą atlikti kartu su visais pasaulio vyskupais turėtų būti priimtas klusniai, tiesiogiai ir be išvedžiojimų.

Peticijos organizatoriai prašė tai apsvarstyti Lietuvos vyskupų konferencijoje: Dievo Motinos žodžiai dėl to, kad Rusiją paaukoti reikia popiežiui su visais pasaulio vyskupais, buvo labai aiškūs ir konkretūs, o pati sesuo Liucija, kuriai šis prašymas buvo apreikštas, 1930 m. savo nuodėmklausiui kun. Gonçalvesui rašė: „Gerasis Dievas pažada nutraukti persekiojimus Rusijoje, jeigu Šventasis Tėvas panorės įsakyti katalikiško pasaulio vyskupams, kad kartu su juo įvykdytų IŠKILMINGĄ ir VIEŠĄ […] aktą.“ Būtent todėl paprašyta paraginti Šventąjį Tėvą Rusijos paaukojimą atlikti tiksliai taip, kaip to prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Peticijos organizatoriai laukia oficialaus Lietuvos vyskupų konferencijos ir apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Petar Antun Rajič atsakymo ir meldžiasi už Šventąjį Tėvą, teisingą Rusijos paaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai ir Rusijos atsivertimą.

***

Lietuvos vyskupų konferencijai

Vilnius

2022 m. kovo 15 d.

DĖL KREIPIMOSI Į ŠVENTĄJĮ TĖVĄ SU PRAŠYMU PAAUKOTI RUSIJĄ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTAJAI ŠIRDŽIAI

Brangūs Lietuvos ganytojai,

2022 m. kovo 2 dieną Ukrainos lotynų apeigų vyskupai kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydami konsekruoti Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Savo laiške jie rašo: „Nuolankiai prašome Jūsų Šventenybę viešai atlikti Ukrainos ir Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė.“

Kaip žinote, 1917 m. liepos 13 d. Švenčiausioji Dievo Motina trims vaikams Fatimoje be kitų svarbių dalykų pasakė štai ką:

„…Aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos…“

1929 birželio 13 d. apreiškime vienai iš Fatimos regėtojų seseriai Liucijai Dievo Motina pridūrė:

„Atėjo akimirka, kurią Dievas skatina Šventąjį Tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paaukojimą mano Nekaltajai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgebėti.“

Šiandien aiškiau nei kada nors matome, kad pranašiški Švč. Mergelės žodžiai neabejotinai išsipildė.

Rusija tapo bolševikinė, ji išplatino komunizmo ir ateizmo klaidas visame pasaulyje, prisidėjo prie Antrojo pasaulinio karo sukėlimo ir 1968 m. kultūrinės revoliucijos, o dabar, pasidavusi klaidingam imperializmui ir revanšizmui, atnešė karą į Europą ir grasina žmonijai branduoline žiema. Iškilo pavojus ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui.

Jai sustabdyti nepakanka nei pacifistinių šūkių, nei ekonominių sankcijų. Tai galėtų padaryti karinė NATO jėga, bet niekas nežinome, ar tai negalėtų sukelti dar baisesnių pasekmių.

Žinome, kad Dievas baudžia nuo Jo vis labiau nusisukantį pasaulį įvairiais būdais, tarp kurių yra tiek karai, tiek materialiniai sunkumai. Tai turėtų būti paraginimas žmonėms vėl atsigręžti į mus mylintį Dievą ir paklusti Jo valiai.

Deja, Dievo Motinos prašymas, kad popiežius kartu su visais pasaulio vyskupais paaukotų Rusiją Jos Nekaltajai Širdžiai, dar nėra įvykdytas, todėl žadėtojo Rusijos atsivertimo bei Nekaltosios Širdies triumfo dar nematyti.

Todėl mes, Lietuvos katalikai (39 kunigai, 45 vienuoliai ir 2060 tikinčiųjų), nuolankiai prašome Lietuvos ganytojų prisijungti prie Ukrainos vyskupų ir prašyti Šventąjį Tėvą kuo greičiau kartu su viso pasaulio vyskupais paaukoti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Prašydami jūsų ganytojiško palaiminimo,

Lietuvos tikintieji ir dvasininkai

***

EL. LAIŠKO PRIERAŠAS, IŠSIŲSTAS LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJAI KARTU SU PETICIJA

Laba diena,

siunčiame 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašytą prašymą Lietuvos vyskupams Dėl kreipimosi į Šventąjį Tėvą su prašymu paaukoti Rusiją Švč. Mergelės Marijos Nekaltajai Širdžiai. Mūsų atstovas šiandien LVK Sekretoriatui perdavė ir fizinę peticijos su pasirašiusiųjų sąrašu versiją.

Lietuvos katalikus jau pasiekė džiugi žinia, kad Popiežius Pranciškus atliks Rusijos paaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai kovo 25 dieną. Vis dėlto nėra informacijos, ar prie šio paaukojimo kviečiami jungtis visi pasaulio vyskupai. 1929 birželio 13 d. apreiškime vienai iš Fatimos regėtojų seseriai Liucijai Dievo Motina sakė: „Atėjo akimirka, kurią Dievas skatina Šventąjį Tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paaukojimą mano Nekaltajai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgebėti.“ Taip pat 1930 m. sesuo Liucija išsiuntė du laiškus savo nuodėmklausiui kun. Gonçalvesui, kuriuose rašo: „Gerasis Dievas pažada nutraukti persekiojimus Rusijoje, jeigu Šventasis Tėvas panorės įsakyti katalikiško pasaulio vyskupams, kad kartu su juo įvykdytų IŠKILMINGĄ ir VIEŠĄ atsiteisimo ir Rusijos pašventimo Švenčiausiosioms Jėzaus ir Marijos Širdims aktą ir jeigu Jo Šventenybė pažadės patvirtinti ir rekomenduoti atsilyginamojo pamaldumo praktiką pirmaisiais mėnesių šeštadieniais, tie persekiojimai liausis“.

Todėl esame susirūpinę ir meldžiamės, kad Šventasis Tėvas Rusijos paaukojimą atliktų vienybėje su visais pasaulio vyskupais. Tad ir mūsų prašymas Lietuvos vyskupams kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl būtent tokio Rusijos paaukojimo nepraranda aktualumo.

Prašydami jūsų ganytojiško palaiminimo,

Lietuvos tikintieji ir dvasininkai

***

EL. LAIŠKO PRIERAŠAS, IŠSIŲSTAS APAŠTALIŠKAJAM NUNCIJUI ARKIVYSK. PETAR ANTUN RAJIČ KARTU SU PETICIJA (išsiųsta lietuvių ir anglų kalbomis)

Garbė Jėzui Kristui!

2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigai ir 45 vienuoliai kreipėsi į Lietuvos vyskupų konferenciją, prašydami perduoti Šventajam Tėvui prašymą paaukoti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Siunčiame kreipimąsi į Lietuvos vyskupus (anglų ir lietuvių kalbomis), taip pat nuolankiai prašome ir Jūsų perduoti šį Lietuvos tikinčiųjų ir dvasininkų kreipimąsi Šventajam Tėvui.

Labai džiaugiamės, kad Šventasis Tėvas jau paskelbė apie tai, kad atliks Rusijos paaukojimą kovo 25 dieną. Vis dėlto nėra informacijos, ar prie šio paaukojimo kviečiami jungtis visi pasaulio vyskupai.

1929 birželio 13 d. apreiškime vienai iš Fatimos regėtojų seseriai Liucijai Dievo Motina sakė: „Atėjo akimirka, kurią Dievas skatina Šventąjį Tėvą vienybėje su visais pasaulio vyskupais atlikti Rusijos paaukojimą mano Nekaltajai širdžiai. Jis pažada šiuo būdu ją išgebėti.“ Taip pat 1930 m. sesuo Liucija išsiuntė du laiškus savo nuodėmklausiui kun. Gonçalvesui, kuriuose rašo: „Gerasis Dievas pažada nutraukti persekiojimus Rusijoje, jeigu Šventasis Tėvas panorės įsakyti katalikiško pasaulio vyskupams, kad kartu su juo įvykdytų IŠKILMINGĄ ir VIEŠĄ atsiteisimo ir Rusijos pašventimo Švenčiausiosioms Jėzaus ir Marijos Širdims aktą ir jeigu Jo Šventenybė pažadės patvirtinti ir rekomenduoti atsilyginamojo pamaldumo praktiką pirmaisiais mėnesių šeštadieniais, tie persekiojimai liausis“.

Todėl esame susirūpinę ir meldžiamės, kad Šventasis Tėvas Rusijos paaukojimą atliktų kartu su visais pasaulio vyskupais ir savo kreipimųsi prašome pakviesti prie paaukojimo jungtis visus vyskupus.

Nuoširdžiai meldžiamės už Šventąjį Tėvą, už taiką Ukrainoje ir pasaulyje. Kiek galėdami stengiamės su meile atverti savo namus visiems bėgantiems nuo karo siaubo Ukrainoje.

Prašome Jūsų ganytojiško palaiminimo,

Lietuvos tikintieji ir dvasininkai